Phone: 1-877-509-3179

Desert Boot NSN's

 

Boots, Desert, 3-Layer, Hot Weather 2N 8430-01-514-4935
Boots, Desert, 3-Layer, Hot Weather 2R 8430-01-514-4939
Boots, Desert, 3-Layer, Hot Weather 2W 8430-01-514-4941
Boots, Desert, 3-Layer, Hot Weather 2XW 8430-01-514-4943
Boots, Desert, 3-Layer, Hot Weather 2.5N 8430-01-514-4946
Boots, Desert, 3-Layer, Hot Weather 2.5R 8430-01-514-4950
Boots, Desert, 3-Layer, Hot Weather 2.5W 8430-01-514-4955
Boots, Desert, 3-Layer, Hot Weather 2.5XW 8430-01-514-4965
Boots, Desert, 3-Layer, Hot Weather 3N 8430-01-514-4966
Boots, Desert, 3-Layer, Hot Weather 3R 8430-01-514-4968
Boots, Desert, 3-Layer, Hot Weather 3W 8430-01-514-4970
Boots, Desert, 3-Layer, Hot Weather 3XW 8430-01-514-4975
Boots, Desert, 3-Layer, Hot Weather 3.5N 8430-01-514-4984
Boots, Desert, 3-Layer, Hot Weather 3.5R 8430-01-514-4985
Boots, Desert, 3-Layer, Hot Weather 3.5W 8430-01-514-5003
Boots, Desert, 3-Layer, Hot Weather 4R 8430-01-514-5006
Boots, Desert, 3-Layer, Hot Weather 4N 8430-01-514-5007
Boots, Desert, 3-Layer, Hot Weather 3.5XW 8430-01-514-5012
Boots, Desert, 3-Layer, Hot Weather 4XW 8430-01-514-5014
Boots, Desert, 3-Layer, Hot Weather 4W 8430-01-514-5016
Boots, Desert, 3-Layer, Hot Weather 4.5R 8430-01-514-5019
Boots, Desert, 3-Layer, Hot Weather 4.5N 8430-01-514-5021
Boots, Desert, 3-Layer, Hot Weather 4 1/2 W 8430-01-514-5023
Boots, Desert, 3-Layer, Hot Weather 4.5XW 8430-01-514-5026
Boots, Desert, 3-Layer, Hot Weather 5N 8430-01-514-5027
Boots, Desert, 3-Layer, Hot Weather 5R 8430-01-514-5029
Boots, Desert, 3-Layer, Hot Weather 5W 8430-01-514-5032
Boots, Desert, 3-Layer, Hot Weather 5XW 8430-01-514-5033
Boots, Desert, 3-Layer, Hot Weather 5.5N 8430-01-514-5034
Boots, Desert, 3-Layer, Hot Weather 5 1/2 R 8430-01-514-5036
Boots, Desert, 3-Layer, Hot Weather 5 1/2 W 8430-01-514-5037
Boots, Desert, 3-Layer, Hot Weather 5.5XW 8430-01-514-5039
Boots, Desert, 3-Layer, Hot Weather 6N 8430-01-514-5040
Boots, Desert, 3-Layer, Hot Weather 6R 8430-01-514-5041
Boots, Desert, 3-Layer, Hot Weather 6W 8430-01-514-5043
Boots, Desert, 3-Layer, Hot Weather 6XW 8430-01-514-5045
Boots, Desert, 3-Layer, Hot Weather 6.5N 8430-01-514-5046
Boots, Desert, 3-Layer, Hot Weather 6 1/2 R 8430-01-514-5047
Boots, Desert, 3-Layer, Hot Weather 6.5W 8430-01-514-5049
Boots, Desert, 3-Layer, Hot Weather 6.5XW 8430-01-514-5050
Boots, Desert, 3-Layer, Hot Weather 7N 8430-01-514-5052
Boots, Desert, 3-Layer, Hot Weather 7W 8430-01-514-5064
Boots, Desert, 3-Layer, Hot Weather 7R 8430-01-514-5065
Boots, Desert, 3-Layer, Hot Weather 7 XW 8430-01-514-5066
Boots, Desert, 3-Layer, Hot Weather 7.5N 8430-01-514-5067
Boots, Desert, 3-Layer, Hot Weather 7.5W 8430-01-514-5068
Boots, Desert, 3-Layer, Hot Weather 7 1/2 R 8430-01-514-5069
Boots, Desert, 3-Layer, Hot Weather 7.5XW 8430-01-514-5077
Boots, Desert, 3-Layer, Hot Weather 8N 8430-01-514-5081
Boots, Desert, 3-Layer, Hot Weather 8R 8430-01-514-5083
Boots, Desert, 3-Layer, Hot Weather 8W 8430-01-514-5084
Boots, Desert, 3-Layer, Hot Weather 8XW 8430-01-514-5086
Boots, Desert, 3-Layer, Hot Weather 8.5N 8430-01-514-5088
Boots, Desert, 3-Layer, Hot Weather 8 1/2 R 8430-01-514-5134
Boots, Desert, 3-Layer, Hot Weather 8 1/2 XW 8430-01-514-5135
Boots, Desert, 3-Layer, Hot Weather 8 1/2 W 8430-01-514-5136
Boots, Desert, 3-Layer, Hot Weather 9R 8430-01-514-5137
Boots, Desert, 3-Layer, Hot Weather 9W 8430-01-514-5138
Boots, Desert, 3-Layer, Hot Weather 9N 8430-01-514-5139
Boots, Desert, 3-Layer, Hot Weather 9 1/2 N 8430-01-514-5141
Boots, Desert, 3-Layer, Hot Weather 9XW 8430-01-514-5142
Boots, Desert, 3-Layer, Hot Weather 9 1/2 R 8430-01-514-5143
Boots, Desert, 3-Layer, Hot Weather 9 1/2 W 8430-01-514-5144
Boots, Desert, 3-Layer, Hot Weather 10N 8430-01-514-5146
Boots, Desert, 3-Layer, Hot Weather 9 1/2 XW 8430-01-514-5147
Boots, Desert, 3-Layer, Hot Weather 10R 8430-01-514-5148
Boots, Desert, 3-Layer, Hot Weather 10W 8430-01-514-5149
Boots, Desert, 3-Layer, Hot Weather 10XW 8430-01-514-5150
Boots, Desert, 3-Layer, Hot Weather 10 1/2 N 8430-01-514-5151
Boots, Desert, 3-Layer, Hot Weather 10 1/2 R 8430-01-514-5152
Boots, Desert, 3-Layer, Hot Weather 10.5XW 8430-01-514-5153
Boots, Desert, 3-Layer, Hot Weather 10.5W 8430-01-514-5155
Boots, Desert, 3-Layer, Hot Weather 11N 8430-01-514-5156
Boots, Desert, 3-Layer, Hot Weather 11R 8430-01-514-5157
Boots, Desert, 3-Layer, Hot Weather 11W 8430-01-514-5158
Boots, Desert, 3-Layer, Hot Weather 11XW 8430-01-514-5160
Boots, Desert, 3-Layer, Hot Weather 11.5N 8430-01-514-5161
Boots, Desert, 3-Layer, Hot Weather 11 1/2 R 8430-01-514-5162
Boots, Desert, 3-Layer, Hot Weather 11.5W 8430-01-514-5164
Boots, Desert, 3-Layer, Hot Weather 11.5XW 8430-01-514-5165
Boots, Desert, 3-Layer, Hot Weather 12N 8430-01-514-5166
Boots, Desert, 3-Layer, Hot Weather 12R 8430-01-514-5168
Boots, Desert, 3-Layer, Hot Weather 12XW 8430-01-514-5169
Boots, Desert, 3-Layer, Hot Weather 12W 8430-01-514-5171
Boots, Desert, 3-Layer, Hot Weather 12.5N 8430-01-514-5172
Boots, Desert, 3-Layer, Hot Weather 12.5R 8430-01-514-5173
Boots, Desert, 3-Layer, Hot Weather 12.5W 8430-01-514-5174
Boots, Desert, 3-Layer, Hot Weather 13N 8430-01-514-5175
Boots, Desert, 3-Layer, Hot Weather 12.5XW 8430-01-514-5176
Boots, Desert, 3-Layer, Hot Weather 13R 8430-01-514-5177
Boots, Desert, 3-Layer, Hot Weather 13XW 8430-01-514-5178
Boots, Desert, 3-Layer, Hot Weather 13W 8430-01-514-5180
Boots, Desert, 3-Layer, Hot Weather 13.5R 8430-01-514-5181
Boots, Desert, 3-Layer, Hot Weather 13.5N 8430-01-514-5182
Boots, Desert, 3-Layer, Hot Weather 13 1/2 W 8430-01-514-5184
Boots, Desert, 3-Layer, Hot Weather 13.5XW 8430-01-514-5185
Boots, Desert, 3-Layer, Hot Weather 14N 8430-01-514-5186
Boots, Desert, 3-Layer, Hot Weather 14R 8430-01-514-5187
Boots, Desert, 3-Layer, Hot Weather 14W 8430-01-514-5188
Boots, Desert, 3-Layer, Hot Weather 14XW 8430-01-514-5192
Boots, Desert, 3-Layer, Hot Weather 14.5N 8430-01-514-5238
Boots, Desert, 3-Layer, Hot Weather 14.5R 8430-01-514-5239
Boots, Desert, 3-Layer, Hot Weather 14.5W 8430-01-514-5240
Boots, Desert, 3-Layer, Hot Weather 14.5XW 8430-01-514-5241
Boots, Desert, 3-Layer, Hot Weather 15N 8430-01-514-5242
Boots, Desert, 3-Layer, Hot Weather 15R 8430-01-514-5243
Boots, Desert, 3-Layer, Hot Weather 15W 8430-01-514-5244
Boots, Desert, 3-Layer, Hot Weather 15XW 8430-01-514-5246
Boots, Desert, 3-Layer, Hot Weather 15.5N 8430-01-514-5247
Boots, Desert, 3-Layer, Hot Weather 15.5R 8430-01-514-5248
Boots, Desert, 3-Layer, Hot Weather 15.5W 8430-01-514-5249
Boots, Desert, 3-Layer, Hot Weather 15.5XW 8430-01-514-5250
Boots, Desert, 3-Layer, Hot Weather 16N 8430-01-514-5252
Boots, Desert, 3-Layer, Hot Weather 16R 8430-01-514-5253
Boots, Desert, 3-Layer, Hot Weather 16W 8430-01-514-5254
Boots, Desert, 3-Layer, Hot Weather 16XW 8430-01-514-5255
Boots, Desert, 3-Layer, Temperate Weather 2 N 8430-01-516-1506
Boots, Desert, 3-Layer, Temperate Weather 2 R 8430-01-516-1513
Boots, Desert, 3-Layer, Temperate Weather 2 W 8430-01-516-1514
Boots, Desert, 3-Layer, Temperate Weather 2 XW 8430-01-516-1517
Boots, Desert, 3-Layer, Temperate Weather 2.5 N 8430-01-516-1520
Boots, Desert, 3-Layer, Temperate Weather 2.5 R 8430-01-516-1521
Boots, Desert, 3-Layer, Temperate Weather 2.5 W 8430-01-516-1522
Boots, Desert, 3-Layer, Temperate Weather 3 R 8430-01-516-1526
Boots, Desert, 3-Layer, Temperate Weather 2.5 XW 8430-01-516-1527
Boots, Desert, 3-Layer, Temperate Weather 3 N 8430-01-516-1528
Boots, Desert, 3-Layer, Temperate Weather 3 W 8430-01-516-1530
Boots, Desert, 3-Layer, Temperate Weather 3 XW 8430-01-516-1532
Boots, Desert, 3-Layer, Temperate Weather 3.5 N 8430-01-516-1543
Boots, Desert, 3-Layer, Temperate Weather 3.5 R 8430-01-516-1544
Boots, Desert, 3-Layer, Temperate Weather 3.5 W 8430-01-516-1545
Boots, Desert, 3-Layer, Temperate Weather 3.5 XW 8430-01-516-1546
Boots, Desert, 3-Layer, Temperate Weather 4 N 8430-01-516-1547
Boots, Desert, 3-Layer, Temperate Weather 4 R 8430-01-516-1548
Boots, Desert, 3-Layer, Temperate Weather 4 W 8430-01-516-1557
Boots, Desert, 3-Layer, Temperate Weather 4 XW 8430-01-516-1564
Boots, Desert, 3-Layer, Temperate Weather 4.5 N 8430-01-516-1565
Boots, Desert, 3-Layer, Temperate Weather 4.5 R 8430-01-516-1567
Boots, Desert, 3-Layer, Temperate Weather 4.5 W 8430-01-516-1568
Boots, Desert, 3-Layer, Temperate Weather 4.5 XW 8430-01-516-1569
Boots, Desert, 3-Layer, Temperate Weather 5 N 8430-01-516-1574
Boots, Desert, 3-Layer, Temperate Weather 5 R 8430-01-516-1575
Boots, Desert, 3-Layer, Temperate Weather 5 W 8430-01-516-1576
Boots, Desert, 3-Layer, Temperate Weather 5 XW 8430-01-516-1577
Boots, Desert, 3-Layer, Temperate Weather 5.5 N 8430-01-516-1578
Boots, Desert, 3-Layer, Temperate Weather 5.5 R 8430-01-516-1580
Boots, Desert, 3-Layer, Temperate Weather 5.5 W 8430-01-516-1589
Boots, Desert, 3-Layer, Temperate Weather 5.5 XW 8430-01-516-1590
Boots, Desert, 3-Layer, Temperate Weather 6 N 8430-01-516-1591
Boots, Desert, 3-Layer, Temperate Weather 6 XW 8430-01-516-1597
Boots, Desert, 3-Layer, Temperate Weather 6 W 8430-01-516-1598
Boots, Desert, 3-Layer, Temperate Weather 6 R 8430-01-516-1599
Boots, Desert, 3-Layer, Temperate Weather 6.5 N 8430-01-516-1602
Boots, Desert, 3-Layer, Temperate Weather 6.5 R 8430-01-516-1603
Boots, Desert, 3-Layer, Temperate Weather 6.5 W 8430-01-516-1605
Boots, Desert, 3-Layer, Temperate Weather 6.5 XW 8430-01-516-1606
Boots, Desert, 3-Layer, Temperate Weather 7 N 8430-01-516-1607
Boots, Desert, 3-Layer, Temperate Weather 7 R 8430-01-516-1608
Boots, Desert, 3-Layer, Temperate Weather 7 W 8430-01-516-1610
Boots, Desert, 3-Layer, Temperate Weather 7 XW 8430-01-516-1611
Boots, Desert, 3-Layer, Temperate Weather 7.5 XW 8430-01-516-1612
Boots, Desert, 3-Layer, Temperate Weather 7.5 W 8430-01-516-1613
Boots, Desert, 3-Layer, Temperate Weather 7.5 R 8430-01-516-1614
Boots, Desert, 3-Layer, Temperate Weather 7.5 N 8430-01-516-1615
Boots, Desert, 3-Layer, Temperate Weather 8 N 8430-01-516-1621
Boots, Desert, 3-Layer, Temperate Weather 8 R 8430-01-516-1628
Boots, Desert, 3-Layer, Temperate Weather 8 W 8430-01-516-1630
Boots, Desert, 3-Layer, Temperate Weather 8.5 N 8430-01-516-1632
Boots, Desert, 3-Layer, Temperate Weather 8.5 R 8430-01-516-1633
Boots, Desert, 3-Layer, Temperate Weather 8.5 W 8430-01-516-1634
Boots, Desert, 3-Layer, Temperate Weather 8.5 XW 8430-01-516-1635
Boots, Desert, 3-Layer, Temperate Weather 8 XW 8430-01-516-1644
Boots, Desert, 3-Layer, Temperate Weather 9 N 8430-01-516-1645
Boots, Desert, 3-Layer, Temperate Weather 9 R 8430-01-516-1646
Boots, Desert, 3-Layer, Temperate Weather 9.5 XW 8430-01-516-1647
Boots, Desert, 3-Layer, Temperate Weather 9 W 8430-01-516-1649
Boots, Desert, 3-Layer, Temperate Weather 9 XW 8430-01-516-1650
Boots, Desert, 3-Layer, Temperate Weather 9.5 N 8430-01-516-1651
Boots, Desert, 3-Layer, Temperate Weather 9.5 R 8430-01-516-1652
Boots, Desert, 3-Layer, Temperate Weather 9.5 W 8430-01-516-1653
Boots, Desert, 3-Layer, Temperate Weather 10 N 8430-01-516-1657
Boots, Desert, 3-Layer, Temperate Weather 10 R 8430-01-516-1659
Boots, Desert, 3-Layer, Temperate Weather 10 W 8430-01-516-1678
Boots, Desert, 3-Layer, Temperate Weather 10 XW 8430-01-516-1679
Boots, Desert, 3-Layer, Temperate Weather 10.5 N 8430-01-516-1681
Boots, Desert, 3-Layer, Temperate Weather 10.5 R 8430-01-516-1682
Boots, Desert, 3-Layer, Temperate Weather 10.5 W 8430-01-516-1685
Boots, Desert, 3-Layer, Temperate Weather 10.5 XW 8430-01-516-1686
Boots, Desert, 3-Layer, Temperate Weather 11 N 8430-01-516-1689
Boots, Desert, 3-Layer, Temperate Weather 11 R 8430-01-516-1691
Boots, Desert, 3-Layer, Temperate Weather 11 W 8430-01-516-1693
Boots, Desert, 3-Layer, Temperate Weather 11 XW 8430-01-516-1694
Boots, Desert, 3-Layer, Temperate Weather 11.5 N 8430-01-516-1696
Boots, Desert, 3-Layer, Temperate Weather 11.5 W 8430-01-516-1699
Boots, Desert, 3-Layer, Temperate Weather 12 XW 8430-01-516-1700
Boots, Desert, 3-Layer, Temperate Weather 11.5 R 8430-01-516-1701
Boots, Desert, 3-Layer, Temperate Weather 12 W 8430-01-516-1703
Boots, Desert, 3-Layer, Temperate Weather 11.5 XW 8430-01-516-1704
Boots, Desert, 3-Layer, Temperate Weather 12 N 8430-01-516-1705
Boots, Desert, 3-Layer, Temperate Weather 12 R 8430-01-516-1708
Boots, Desert, 3-Layer, Temperate Weather 12.5 N 8430-01-516-1715
Boots, Desert, 3-Layer, Temperate Weather 12.5 R 8430-01-516-1716
Boots, Desert, 3-Layer, Temperate Weather 12.5 W 8430-01-516-1719
Boots, Desert, 3-Layer, Temperate Weather 12.5 XW 8430-01-516-1720
Boots, Desert, 3-Layer, Temperate Weather 13.5 XW 8430-01-516-1722
Boots, Desert, 3-Layer, Temperate Weather 13 N 8430-01-516-1723
Boots, Desert, 3-Layer, Temperate Weather 13 W 8430-01-516-1725
Boots, Desert, 3-Layer, Temperate Weather 13.5 W 8430-01-516-1726
Boots, Desert, 3-Layer, Temperate Weather 13 R 8430-01-516-1727
Boots, Desert, 3-Layer, Temperate Weather 13.5 R 8430-01-516-1728
Boots, Desert, 3-Layer, Temperate Weather 14 N 8430-01-516-1730
Boots, Desert, 3-Layer, Temperate Weather 14 R 8430-01-516-1732
Boots, Desert, 3-Layer, Temperate Weather 14 W 8430-01-516-1733
Boots, Desert, 3-Layer, Temperate Weather 14 XW 8430-01-516-1734
Boots, Desert, 3-Layer, Temperate Weather 14.5 N 8430-01-516-1735
Boots, Desert, 3-Layer, Temperate Weather 14.5 R 8430-01-516-1738
Boots, Desert, 3-Layer, Temperate Weather 13 XW 8430-01-516-1750
Boots, Desert, 3-Layer, Temperate Weather 13.5 N 8430-01-516-1751
Boots, Desert, 3-Layer, Temperate Weather 15 R 8430-01-516-1811
Boots, Desert, 3-Layer, Temperate Weather 14.5 W 8430-01-516-1887
Boots, Desert, 3-Layer, Temperate Weather 14.5 XW 8430-01-516-1888
Boots, Desert, 3-Layer, Temperate Weather 15.5 N 8430-01-516-1890
Boots, Desert, 3-Layer, Temperate Weather 15 W 8430-01-516-1934
Boots, Desert, 3-Layer, Temperate Weather 15 N 8430-01-516-1936
Boots, Desert, 3-Layer, Temperate Weather 15 XW 8430-01-516-1938
Boots, Desert, 3-Layer, Temperate Weather 15.5 R 8430-01-516-1944
Boots, Desert, 3-Layer, Temperate Weather 16 N 8430-01-516-1945
Boots, Desert, 3-Layer, Temperate Weather 15.5 XW 8430-01-516-1946
Boots, Desert, 3-Layer, Temperate Weather 15.5 W 8430-01-516-1947
Boots, Desert, 3-Layer, Temperate Weather 16 R 8430-01-516-1948
Boots, Desert, 3-Layer, Temperate Weather 16 W 8430-01-516-1949
Boots, Desert, 3-Layer, Temperate Weather 16 XW 8430-01-516-1950

Other ACU Items: 

ACU Standard Uniform Coat and Trousers; Rigger's Belt, Sand Color
ACU Insignia (Rank, Qual Badges, Nametapes, US Flag, etc)
ACU Unit Patches
ACU Undershirt, Silk Weight Underwear, and Army Combat Shirt
ACU Wet / Cold Weather Gear (Poncho, Rainsuit, Gore-Tex, etc)
ACU Headgear (Patrol Cap, Boonie Cap, ACH Cover, Balaclava, etc)
ACU Gloves and Mittens
ACU Knee and Elbow Pads
ACU MOLLE Equipment Items
ACU Aircrew Uniforms, Mechanics' Coveralls, and CVC Coveralls
ACU Air Warrior System Items
ACU JSLIST and Chemical Protective Coveralls
ACU Maternity Uniforms

Problems with this page? Contact the ArmyProperty Team

Copyright © 2005-2013 ArmyProperty.com / Inventory Management Solutions, LLC.
A Service-Disabled Veteran-Owned (SDVO) Business
101 North Main Street, Suite 130; Ann Arbor, MI 48104
2011 Crystal Drive, Suite 400; Arlington, VA 22202
DUNS Number: 829504880 / CAGE Code: 5BMR7
(703) 269-0013

 

 

OPSEC Policy|Terms of Use|Contact us| Copyright © 2005-2013 ArmyProperty.com